S/S GYLLER

Gyller med ramme

Byggeår: 1892, Verft:Akers mek. verksted,Kristiania. Størrelse: 549 brutto tonn, lengde 170 fot
Eiere:
1892 til 1905 A/S Gyller, Holdt & Isachsen i Stavanger
1906 til 1911 A/S J. W. Prebensen, Risør
1911 til 1916 A/S Gyller, S. Andr. Olsen Risør
1917 til 1918 A/S v/Emil Harstad Rederi, Holmestrand

_____________________________________________________________________________

I bokhylla på hytta står det en bok, Risørboka. Da jeg var liten fortalte min far at Hans far var nevnt i den da han var den ene av to overlevende etter et forlis. Jeg lette gjennom boka og fant følgende:

(Kilde: Risørboka 1723-1923 S.89) "Tross ubåtkrigen fortsatte skipsfarten under krigen, men der gik 7 skibe tapt og med disse mange kjekke sjømend. Desuten gik tapt 5 skibe, der under krigen var solgt til andre byer………..
. …Dampskipet “Gyller”, 318 reg.ton, solgt fra Risør til Holmestrand 1917, men mandskapet vesendlig fra Risør, forliste utenfor Brest 9. sept. 1918, var krigsforlis. Alle mand paa 2 nær, Magdal Larsen og Willy Hansen, omkom."

Senere, etter at jeg hadde begynt å samle opplysninger om min slekt og familie fra Risør, fikk jeg lånt et bilde fra Skuteklubben.
Da jeg våren 2005 fikk besøk på hytta av min onkel, kom vi i snakk om bildene som hang på veggen i stua. Onkel fortalte at det var min bestefar som hadde malt det etter hukommelsen. Det var bilde av fyret hvor båten hadde forlist, fyret han drev forbi etter forliset.

Tenkte at dette måtte undersøkes nærmere, og gikk ut på Internett i min søken på opplysninger. Kom over en side, http://www.warsailors.com om krigsseilere og konvoier. Tenkte at det her var personer som kunne svare på opplysninger om ”Gyller”. Det tok ikke lang tid før jeg hadde kontakt med en nordmann og en franskmann som kunne gi meg mye av opplysningene jeg trengte.
Blant annet om fyret ”Le Four” som ligger på 48 grader 31,39 min N, 4 grader 48,31 min W nord for innseilingen til ”Le Four Channel. Vraket av ”Gyller” ligger ca 500 meter mot øst. Og ble funnet høsten 2006. Det er planlagt dykking ned til vraket våren/sommeren 2007 av en anerkjent fransk UV-fotograf.

*I “Sjøforklaringer over Norske skibes krigsforlis 1918” Står det: *
D/S Gyller, med mannskapet vesentlig fra Risør, går fra Hennebout i konvoi for ”The French Coal Trade”. I storm blir konvoien splittet, og alle skip måtte klare seg selv. Den offisielle historien forteller at D/S Gyller følger etter en armert brittisk damper som plutselig fyrer av en salve. Kapteinen på ”Gyller” trodde at briten hadde sett en U-båt, og holdt skarp utsikt. Etter en time hadde de ikke sett noe, men hadde mistet kontakten med det britiske dampskipet. Kapteinen gikk tilbake til sin tidligere valgte kurs, som var å passere gjennom Le Four Channal på innsiden av øya Ouessant. Om aftenen den 9/9-1918 ved den nordre inngangen til Le Four kanalen går Gyller på et undervanns skjær og gikk raskt ned. To mann overlevde, Magdal Larsen og Willy Hansen, og 12 mann omkom. Det ble ikke satt i gang etterforskning etter ulykken. Opplysninger om ulykken finnes lagret i det Franske Admiralitetets arkiv lagret i Vincennes.

Jeg ville nå forsøke å få tak i flere opplysninger.

I Tønsbergs Blad, 18/9-1918, sto det ikke annet enn at to matroser Willy Hansen og Christian Magdal Larsen overlevde og at det øvrige mannskaps skjebne er ikke kjent.

Det samme sto i Vestfold Arbeiderblad og det er da nærliggende å tro at det samme står i Jarlsberg Avis.

Fra Statsarkivet i Kongsberg fikk jeg Kopi fra Nordre Jarlsberg soren-skriverkontor, Jorurnal 15 (1911-1920)
Side 163

62: 26/10 | 29/10 | Byfogden i Risør forespør i anl kaptein Anderssen og styrmand Hans Oskar Hansen, begge omkommet med D/S “Gyller”, forlis ved den franske kyst, om de avdødes redtilgodehavende m.v.
29/10 | Oversendt “Gyllers” rederi, adr. Emil Harstad til uttalelse. Se jor. 67/18
64: 31/10 | 3/11 Holmestrands Rederi tilbakesendes jur. 63/18
3/11 18 Oversendt byfogden i Risør.

Fremdeles hadde jeg ikke fått tak i mannskapslisten så jeg kunne finne ut hvem som omkom.

Så fikk jeg et svar med kopier fra Riksarkivet i Kristiansand. Her fulgte det også med kopi av rettsprotokoll for Risør sjørett.

UTDRAG FRA RETTSPROTOKOLL

Aar 1918 den 25. november blev Risør sjørett satt paa Byfogedskontoret…………….
………………………… under medbetjening av de faste, tidl. edførtede sjøretsmedl., skipsreder Joh. J. Hassel, og fhev. Skibsfører O. M. Larsen

Agenda; Forelagte sak nr. 27/1918: sjøforklaring vedr. D/S ”Gyller” av Holmestrand, dets forlis utenfor Brest 9/9.18

Adm. Fremla 1) skr. Fra skibsinspektøren i Østenfjeldske distrikt av 13/11.s.a med paategn av skipsinspektøren i Søndenfjeldske do. Av 15de ds. Med bilag av utskrift av sjøforklaring 18. september fra den norske konsul i Brest.

2) Berammelse av nærværende forretning med påtegne av tiligere vidner og retsmedlemmer. Skipsinspektør Kristoffesen tilstede.

For D/D”Gyllers” rederi møtte sakfører Stevenersen der fremla bekreftet gjenpart av den norske sjøforklaring i Brest med vedheftet oversettelse og mandskapsfortegnelse.

Deretter fremstod 1) Kristian Magdal Larsen og 2) Willy Josef Hansen der forholdes sine plikter og sit ansvar som vitner hvoretter nr. 1 foreløpig avtråtte.

1ste v. Willy Josef Hansen, 17 aar gamel, lettmatros på Gyller”, Enghaven, Risør, uten økonomiske interesser i fartøyet.
Han forklarte seg som det tidliger som fra konsulatet og vidnet forklaringer i fremlagte oversetning:
”Gyller” avgikk fra Pluzanee kl. 4. ½ morgen mandag 9/9 st. Mot morgenen var det kuling av vest. Om eftan ver den blæst up til storm, og det var storm fra vest, da vidnet kom på vakt kl. 7 ½ ettermiddag. Gyller gikk omt. midt i konvoien Vitne kan ikke nævne nogen av de andre skibe. Der var intet at bemerke intil vitnet kl 9 aften hørte en engelsk lastebaat, som gikk i konvoien just foran ”Gyller” gi 9-10 korte støt i sin dampfløyte, lægge kurs mot været, og avfyre et skarpt skudd akterover av sin kanon akterut. Vitnet saa ikke kvad der blev skudt paa, men et par af de andre mandskapene, fyrbåter Hans Hansen og en til, skal ha sagt at de saa en undervandsbaat.
”Gyller” blev ogsaa lagt mot veiret; skipperen hadde selv kommandoen, alle 3 skibsoffiserer var forresten på broen. Vidnet saa ikke andre skibe av konvoien. ”Gyller” gikk da mot veiret ca ½ time, hvorefter offiserene ber mig om at gaa tilbake igjen. De gikk tilbake O.S. O. eller O. til S. ca ¾ time. Den engelsek baat saa de intet til uden den var fortsat at gaa mot været. Heller ikke saa de nogen anden av konvoien. Da ståtte skipet kl. 10 ¼ aften. Vitnet stod da ved rattet og hadde just faat ordre om at lægge roret hardt over da grundstøtningen fandt sted. Det var regntykke, ingen fyr at se ingen brænding at mærke. Han mærket tydelig at skipet hoppet op paa skjæret med forskipet og ble stående fast. Grunden til at de ikke fulgte engelskmanden videre vet ikke vitnet men antar at man ønsket at søke nærmere ind under land.
Sjøen tok og rev bort redningsbåten og manskapet ble litt etter litt også skylt over bord. De hadde fått livbelter paa og redningsvester, kl 9 ved alarmen i anl. av den formodede undervandsbaat, og hadde fremdeles disse på.
Tilslutt var vitnet, hans bror 1.ste styrmand Hans Oskar Hansen, Matros Leif Jensen, og fyrbøtter Jonas Lie de eneste igjen.
Da vitnet kom opp til overflaten igjen saa han matros Sten Larsen og 2.en maskinist Nils Johnsen i vandet, og de kom seg deretter opp på velvet av en redningsbåt sammen med vitnet.
De drev ca 1.1/2 time omkring men kom opp i en brænding, hvor de to andre forsvandt. Vitnet kom seg i land og ble optat av folk fra (Denna …..bataljonen ved Handum veg)(Uklart).
Vitnet så ikke nogen andre av mandskapet. Kristian Magdal Larsen var kommet i land før vitnet.
Skipet var i fuld sjødyktig stand. Redningsbåtene i orden. Det var motorbaat, 2 livbåter og flaate. Redningsbaatene blev straks slaat over bord, og kunde ikke sættes paa vandet. Maskinbaaden var et rør sprenkt, men det var reparert.
Naar vitnet foran har forklaret, at det var et skarpt skud saa slutter vitnet det utelukende av lyden, men vitnet saa ikke noe prosjektil eller noe nedslag. Konvoien var splittet av været, da den engelske baat gav signal som ovenfor forklart.
Mandskapslisten oplæstes og vedforklares av vitnet som riktig og fuldstændig. Vitnet tror at Karl Rasmussen, vis ring og lue var kommet tilland efter strandingen, men maa være begravet. Derimot tror han at Nils Johnsen lik ikke er fundet.
Opplæst og vedtat. Vitnet edfesteses og dimiteres.

Deretter fremstod
2.det vitne Kristian Magdal Larsen, 18 aar Risør, jungmand om bord paa ”Gyller”
Vitnet forklarte at konvoien sprettes paa grund av sin forskjellige fart, da vitnet efter kl. 12 middag kom på vakt. Til 3 1/2 eftermiddag saa de bare en engelsk lastebåt som tok ”Gyller igjen og ble gaaende en båtlengde foran. Til kl. 8 aften gikk vi ned på frivakt og spiste, men ble koldt paa dek ved skipsmandens pipe. Vitnet hørte da er stuerten, Kristian Limkjær og fyrbøtter Hans Thorsen, at der skulde være en ubaat paa færde. Vitnet saa imidlertid ikke nogen saadan. Mandskapet som allerede før hadde redningsvester paa, fik ordre til at ta livbelter paa også. Skipperen, 1.ste og 2.den styrmand var alle på broen. Vitnet syntes de saa (enstelige(?) ut. Engelskmanden var da paa Gyllers B.B. side et par hundre meter fra, litt aktenfor. Den løsnet derefter skud fra sin kanon, som vitnet tror var på bakken, og vitnet tror efter lyden, at det var skarpt skud. Vitnet så intet nedslag etter prosjektilet, eller ingen ubaat. Vitnet hørte dampfløyting fra engelskmanden, og tror det var efter skudet. Det var mange korte støt like efter hverandre. Engelsmanden lagde sig mot været, Gyller lagde ogsaa mot været en 1/2 times tid. Det var da storm av vest, stor sjø og regnbyger. Det var ikke mørkt enda, men skumring intraadt. Vitnet så ingen fyr eller brænding, de eneste lys vitnet så, var 2 røde lanterner langt agter paa babord side, lenger ind mot land end Gyller da var, saandt vitnet kunde forstaa. Vitnet gikk ind i kabyssen, da Guller hadde gaaet mot veiret en 25 min. eller ½ time. Vitnet og Leif Jensen og 1. maskinisten som vitnet snakket med var da blitt tryggere(?), og vitnet ville egentlig gaaet og lagt sig. Men de fik ikke lov til det. Han satte sig i kabyssen og duppet av og vaagnet efter en stunds forløp ved, at han ble slynget mot den andre væggen, idet skipet hadde faadt et sterkt støt, som det syntes midtskips. Straks efter fik det et nyt støt forut og ble stående fast paa et skjær. Vitnet kom op til 2.den styrmand på flaaten og ble med den skyllet over bord. Fik tak i den å velvede motorbaat, og lot seg med den drive til lands uten at se noget til de andre. Da Vitnet hadde ligget en 10 minutters tid i land fik han høre Willy Hansen rope. Vitnet kjender ikke navnet på det skjær, de støtte paa. Mandskapsfortegnelsen oplastes og vedkjendes, Som uttalete – skipet var i fuld sjødyktig stand. Likeså redningsapparatene, som var to livbaater, en gig, en motorbaat og en flaate. Det ble ikke oppsendt nødraketter efter grundstøtningen da styrmanden ikke hadde kommet ind i bestiklugaren. Båtene ble slått over bord af sjøen før de kunde ræddes paa vandet. Opplest og vedtaget. Vitnet edsvoren og dimitert.

John. J. Hassel O. M. Larsen

Mannskapsliste:
Overlevende:
Willy Josef Hansen, f. 20.02.1900, Risør, lettmatros
Kristian Magdal Larsen, f. 11.03.1900, Risør, jungmann
Omkomne:
Ole Martin Andreassen, f. 21.12.1873, Risør, skipsfører
Hans Oscar Hansen, f. 26.06.1879, Risør, førstestyrmann (bror til Willy Josef Hansen)
Henrik Severin Olsen, f. 10.07.1893, Risør, andrestyrmann
Karl Hjalmar Rasmussen, f. 05.05.1889, Risør, førstemaskinist
Nils Johnsen, f. 28.10.1891, Risør, andremaskinist
Leif Jensen, f. 27.11.1897, Risør, matros
Fritjof Sten Larsen, f. 14.10.1900, Risør, matros
Hans Kaurin Thorsen, f. 01.06.1896, Risør, fyrbøter
Bernhard Severin Øverland, f. 13.01.1899, Risør, fyrbøter
Jonas Lie, f. 25.11.1895, Risør, fyrbøter
Olaus Andreassen, f. 21.07.1903, Risør, messegutt (sønn til kapteinen)
Kristian Limkjær, stuert, ikke hjemmehørende i Risør (uvisst hvor)

Kilde: Author: Rolf Kristensen <roliv@online.no>) http://www.warsailors.com/phorum/read.php?f=1&i=20973&t=20973
og : Risørboka 1723-1923 S.89 Yves Dufeil yves.dufeil@wanadoo.fr med mer.

Her har jeg tegnet inn det jeg tror er ruta skipet tok, fra Hennebout, Lorent til den gikk ned. Den var også innom Pouzané Fyret ligger på 48 grader 31,39 min N, 4 grader 48,31 min W og Gyller ligger ca 500 meter mot øst.

Kilde: http://mapserver.maptech.com/homepage/index.cfm?lat=48.5205666667&lon=-4.8031&scale=24000&zoom=50&type=1&CFID=10579406&CFTOKEN=12184487

De omkomne: Kaptein Anderssen, styrmann Hans Oskar(?) Hansen

Motatt kopi:
Fra Statsarkivet i Kongsberg: Kopi fra Nordre Jarlsberg sorenskriverkontor, Jorurnal 15 (1911-1920)
Side 163
62: 26/10 | 29/10 | Byfogden i Risør forespør i anl kaptein Anderssen og styrmand Hans Oskar Hansen, begge omkommet med D/S “Gyller”, forlis ved den franske kyst, om de avdødes redtilgodehavende m.v.
29/10 | Oversendt “Gyllers” rederi, adr. Emil Harstad til uttalelse. Se jor. 67/18
64: 31/10 | 3/11 Holmestrands Rederi tilbakesendes jur. 63/18
3/11 18 Oversendt byfogden i Risør.
-——————————-
E-post fra Rolf Kristiansen:
Tok en titt på Tønsbergs Blad i dag på biblioteket, men det står ikke noe annet der i avisen 18/9-1918 enn at to matroser Willy Hansen og Christian Magdal Larsen overlevde og at det øvrige mannskaps skjebne er ikke kjent.
Det samme sto i Vestfold Arbeiderblad og det er da nærliggende å tro at det samme står i Jarlsberg Avis.
Det mest fornuftige sted å lete er i mønstringslister, men problemet er at mannskapet ombord var sikker fra forskjellige steder.
For Vestfold er det som sagt Statsarkivet på Kongsberg som har disse, for Agder er det Statsarkivet i Kristiansand osv.
Hvis det var noen fra Holmestrand kan det jo tenkes at de står i kirkebøkene over døde, disse er for den epoken ikke på internett men må undersøkes på mikrofilm.

Rolf

Bildeserie med 11 bilder — bla ved å trykke på pilene
Vist 2070 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Litt av en jobb du har hatt med denne saken Bjørn.
Vi har jo hele tiden visst om dette, men det er vemodig å lese om det svart på hvitt her hva farfar gjennomgikk da han bare var 18 år gammel

har bilde av fyret Le Four i sjø sprøyten over senga mi, bak dette lange bilde (3 bilder) har jeg limt inn denne histiorie som jeg har fått av deg før, ganske utrolig og rørende sak….

Takk Onkel for spennende og interessant lesing. Fantastisk at du søker fram denne informasjonen og deler den med oss. Helt utrolig hva de i så ung alder måtte være med på før. En helt utrolig historie. Fikk du noe mer informasjon om de som skulle dykke i 2007. Ligger vraket der fortsatt?
Hilsen anita

Jo, de var nede på vraket. De undervannsbildene som jeg har lagt inn er fra det som er igjen etter nesten 100 år.

Historien er utfyldende fortalt i denne boka som selges av Libris, Risør.

Annonse

Nye bilder